GRANMA瑞典注册证
 
 
 
 
 
 
 
 格拉玛GRANMA取得瑞典王國品牌專利證書 
2015-07-08
 
 
 
2015年中,格拉玛 GRANMA 品牌取得瑞典王国品牌专利,并得到瑞典商标局颁发专利证书。
 
同期,格拉玛 GRANMA 在中国大陆及香港地区的品牌专利已递交申请。
 
注:此图像文件为影印件,未经许可,严禁盗用;
 
  代理商或合作伙伴请联系并取得授权文件使用。